Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 5 ης Συνεδρίασης (Τακτική ) την 23ην Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

 
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  23ην   Μαρτίου  2015,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  16:00.  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη..... αποφάσεων  στα   παρακάτω  θέματα:
1.-  Kαθορισμός  αριθμού πρόσληψης  προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου,   για την επάνδρωση  των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης  Παιδιών  που υπάγεται στην Πράξη   «Εναρμόνιση  οικογενειακής  και επαγγελματικής  ζωής».
2.-  Παραχώρηση στο Αρχηγείο  της Ελληνικής Αστυνομίας , Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών των υπ’ αριθμ.  ΖΜΝ 5822  και ΖΜΝ 5824  Επιβατηγών  Οχημάτων,   του Δήμου Σαλαμίνας.
3.-  Έγκριση  των όρων  της Προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ  περιφέρειας  Αττικής  & Δήμου  Σαλαμίνας  για το έργο :  Εργασίες αποκατάστασης βλαβών  στο δίκτυο ύδρευσης  Σατερλί – Κανάκια  στον Δήμο Σαλαμίνας  &  εξουσιοδότηση  της Δημάρχου  για την υπογραφή της.
4.-  Υπαγωγή της πράξης εφαρμογής  των περιοχών Β΄ κατοικίας  «Βασιλικά, Μπατσί , Ρέστη , Ηλιακτή  Στενό , Μπλέ Λιμανάκι » του Δήμου Σαλαμίνας  στις μεταβατικές διατάξεις  του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ  269/24-12-2014).
5.- ΄Εγκριση Τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου : «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στην θέση Παλούκια».
6.-   Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής  Σύμβασης και παράτασης  του έργου  : «Κατασκευή  εξωτερικών διακλαδώσεων».
7. -   Αλλαγή  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  του έργου « Κατασκευή  Δικτύων Αποχέτευσης στους
οικισμούς  Αμπελάκια και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας  το οποίο έχει  ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα  «Περιβάλλον -  Αειφόρος Ανάπτυξη».
8.-   Καταβολή εις χρήμα  οφειλομένων παροχών  σε είδος (γάλακτος  και ειδών ενδύσεως -υποδήσεως ) λόγω μη χορήγησης  αυτών για τα έτη  2011-2012-2013-2014  στο εργατοτεχνικό  προσωπικό του Δήμου.
9.-  Καθορισμός  εξόδων παράστασης  Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, για τα έτη 2014 -2015.
10.-   Έκφραση  σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  Δήμου Σαλαμίνας
11.-  Λήψη απόφασης  για προσωρινή αποχή  του κ. Εμμανουήλ  Δερτούζου,  από τις υποχρεώσεις του  ως Δημοτικός Σύμβουλος για λόγους υγείας ,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
12.-  Έγκριση πρακτικού εκτίμησης,   για την προσκύρωση  Δημοτικής έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Άννας Χατζηαθανάσογλου  στο Ο.Τ. 377  στην περιοχή Ξένο του Δήμου Σαλαμίνας,   εντός  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου .
13.- Άρση  της υπ’ αριθμ. 388/2011 απόφασης  Δημ. Συμβουλίου ,  που  αφορά  απαγόρευση  στάθμευσης  επί της οδού  Έλλης.
14. -  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση  τοποθέτησης πινακίδων  Ρ40 , επί της οδού  Ρήγα Φεραίου  (περιοχή  Ντούνι  Σεληνίων – Αμπελάκια  Σαλαμίνας).
15. - Υλοτομία  πεύκου  στην οδό Ευρυσάκη  μεταξύ των Ο.Τ. 15α – 18α  στην περιοχή Αγίου Νικολάου  Σαλαμίνας.
16.-  Διαγραφές  οφειλών  από χρεώσεις ΤΑΠ.
17.-  Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.
18.- Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα , 80 τ.μ.  έμπροσθεν του καταστήματος   ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ  επί της Ακτής Καραϊσκάκη , ιδιοκτησίας  του κ. Ι. Ίντα  & Σια O.Ε.
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια: